پیام ریاست واحد


با اتکا به قدرت لایزال الهی توکل بر حضرت حق جل و علی توسل بر آستان پرمهر اهل بیت (ع) الهام از پایمردی و ایثار اسوه های ایمان راهبری حکیمانه مقام معظم رهبری آموزش علمی و کاربردی و تربیت نیروهای متخصص برای ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را انجام شدنی و به همت اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر الگوی بومی اقتصاد مقاومتی و ارتباط با صنعت را محقق خواهیم ساخت.