امور مالی دانشگاه

  این واحد زیر نظر معاونت اداری و مالی دانشگاه فعالیت می نماید

مسئول مالی دانشگاه

  http://www.iauazar.ac.ir/image/mohammadi.jpg

نام کارشناس: کبری  محمدی

داخلی:304

ایمیل:mali@iauazar.ac.ir

 

رئوس وظايف :

 - سرپرستی ونظارت بر اجرای کامل روشها ،سيستمهاوخط ومشی های مالی شبکه در واحد حسابداری مالی

- کنترل وتاييد کليه اسناد حسابداری صادره

- کنترل وضعيت نقدينگی شبکه واتخاذ ترتيبات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه

- پيگيری وصول مطالبات بيمه های طرف قرارداد

- نظارت بر ثبت ونگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهيه تراز آزمايشی ماهيانه

- نظارت بر اجرای صحيح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آيين نامه مالی معاملاتی

شرح وظايف :

- بررسی و تاييد اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مايشی ماهانه

- بررسی و تاييد کليه پرداخت ها با توجه به آيين نامه ها ومجوزهای مربوطه

- نظارت بر بستن حسابهای پايان سال

- همکاری با معاون مدير مالی به منظور تهيه صورتهای مالی

- بررسی و تاييد اعلاميه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک

- اتخاذ ترتيبات لازم جهت تهيه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگويی به آنان

- نظارت مستمر بر نحوه عمل هريک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظايف تعيين شده

پيشنهاد کلاسهای آموزشی  به منظور آموزش کارکنان امور مالی  

- اتخاذ ترتيبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه

-همکاری و تشريک مساعی با مديريت امورمالی در جهت بهبود روشها و سيستم های مالی

- ارائه پيشنهاد به مدير امور مالی در خصوص تامين نيروی انسانی مورد نياز واحد مربوطه

- پيشنهاد ايجاد ، حذف يا تغيير در حسابهای مالی به مدير امور مالی

- نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی