درباره رئیس اداری توسعه مدیریت و منابع انسانی:  

رئیس اداری توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر این افتخار را دارد که با فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد  دانشگاه سهم گسترده ای را در توسعه دانشگاه داشته باشد. از جمله وظایف این حوزه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-نظارت برتهيه و تنظيم انواع بودجه واحد دانشگاهي از قبيل بودجه براي دوره هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت وهمچنين بودجه هاي عملياتي و عمراني و پيش بيني درآمدها و برآمدها هزينه هاي هريك و ارائه به رئيس واحد دانشگاهي .

 2- سازماندهي فعاليتهاي مديريت زيرمجموعه و تقسيم كاربين آنها و تهيه گزارشات ادواري از نحوه كار ادارات مذكور براي مقام مافوق .

3- انجام بررسيهاي لازم به منظور گسترش واحد دانشگاهي باتوجه به ضوابط مصوب تشكيلاتي و تهيه گزارشهاي مستند در اين مورد ضمن هماهنگی با دفتر تشكيلات و روشها .

4- پيش بيني برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان غير عضو هيأت علمي درصورت نياز و ارائه پيشنهادهاي لازم به رياست واحد در این مورد .

5- نظارت برتهيه و تنظيم ترازنامه ساليانه ، صورت سود و زيان و ساير صورتهاي مالي و تنظيم و تحليلهاي لازم مالي براساس ارقام مندرج در صورتهای مذكور براي مقام مافوق .

6- نظارت بر اجراي صحيح قوانين مالي و مالياتي وكسر به موقع كسورات متعلقه از مشمولان آن و واريز به موقع به حسابهاي مربوطه در راستاي اجراي قوانين مالي و مالياتي مورد عمل .

7- انجام بررسيهاي لازم و برآورد نيروي انساني مورد نياز واحد و جذب و نگهداري شايسته ترين افراد براي تكميل كادر پرسنلي واحد با رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات تشكيلاتي مورد عمل .

8- نظارت برتهيه به موقع احتياجات واحد دانشگاهي از نظر ابزار كار اداري و فني و غيره .

9- نظارت برحسن اجراي قراردادهاي ساختماني ، امور تأسيساتي و تعميراتي و بهداشت محيط در چارچوب خط مشي تعيين شده دانشگاه آزاد اسلامي