ساختمان دكتر شهرياري

ساختمان دكتر عليمحمدي

نام

شماره داخلي

شماره تماس

نام

شماره داخلي

شماره تماس

طبقه چهارم

طبقه چهارم

دفتر رياست

403

4237379

امور دانشجويي

453

4238370

معاونت اداري و مالي

402

4237378

گروه مكانيك

451

 

اداره پژوهش

407

4238361

 دفتر جذب هيئت علمي

307

 

طبقه سوم

طبقه سوم

خدمات رايانه

305

4235151

آبدارخانه

351

 

آبدارخانه

306

 

مسئول آموزش

355

4238350

گروه كامپيوتر

307

 

آموزش

354و353

 

گروه حسابداري 

307

 

گزينش

352

 

گروه معماري

302

 

معاونت آموزشي

356

4237374

طبقه دوم

طبقه دوم

دبيرخانه

202

4238361

گروه برق

253

 

اتاق اساتيد

206

 

اتاق اساتيد

251

 

طبقه اول

طبقه اول

انبار

103

 

روبط عمومي

151

4238366

 امور مالی

 301

 

دفتر فرهنگ

152

4238364

 

 

بسيج

107

4238363

سلف

152-153

 

عمران

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

آدرس:آذربایجان شرقی- آذرشهر- شهرک دانش-دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر 
ایمیل:info at iauazar.ac.ir