گروه حقوق  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر از سال 92 نسبت به پذیرش دانشجو در رشته حقوق اقدام نموده است .

 

معرفی  مدیر گروه

ایمیل

رزومه

نام

 

ردیف

hogog@iauazar.ac.ir

دانلود

علی آقاپور

1

 

 

 

ساعات غیر درسی حضور مدیر گروه

علی آقاپور

ساعت حضور

روزهای حضور غیر درسی

9 الی 15

يکشنبه

9 الی 15

دوشنبه