معرفی کارشناس واحد

 

نام کارشناس: مهندس پژمان کمالی

داخلی:255

ایمیل:Ketab@iauazar.ac.ir

شرح وظايف

1.       نیازسنجی در خصوص کتب  

2.       امانت کتاب به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان

3.       انجام امور مربوط به نگهداری و نظم دهی مربوط به کتابخانه ها و سالن های مطالعه

4.       انجام امور مربوط عضویت در مجلات علمی

5.       انجام امور مربوط به انتشار کتب

6. انجام امور مربوط به عضویت در کتابخانه های دیجیتال

 

 

فرایند کاری کتابخانه
فرایند درخواست خرید کتاب

فرایند امانت کتاب

فرایند تسویه و اخذ کد پایان نامه