رشته های مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

کاردانی پیوسته

کاردانی ناپیوسته

کد رشته رشته و گرایش تحصیلی کد رشته رشته و گرایش تحصیلی
21307 علمی - کاربردی حسابداری 21201 امور بانکی
21408 تربیت بدنی 21301 حسابداری
40056 علمی-کاربردی الکترونیک-الکترونیک عمومی 21306 امور مالی و مالیاتی
40057 علمی-کاربردی الکتروتکنیک-برق صنعتی 40059 کاردان فنی مخابرات
40365 علمی-کاربردی نقشه کشی معماری-معماری 40062 کاردان فنی الکترونیک
40366 علمی-کاربردی ساختمان-کارهای عمومی ساختمان 40172 علمی-کاربردی برق-قدرت گرایش توزیع
40656 علمی-کاربردی مکانیک خودرو-مکانیک خودرو 40586 کاردان فنی جوشکاری
40773 علمی-کاربردی صنایع فلزی-صنایع فلزی 40603 ساخت و تولید
41055 علمی-کاربردی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر 60206 معماری
    60208 معماری سنتی
    70101 علمی-کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

  مهندسی برق 21307 علمی-کاربردی حسابداری
  مهندسی معماری 21413 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
  حقوق 40134 مهندسی تکنولوژی الکترونیک
    40135 مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع
    40137 مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق
    40138 مهندسی تکنولوژی مخابرات- انتقال
    40139 مهندسی تکنولوژی مخابرات-سوئیچ های شبکه ثابت
    40143 مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
    40156 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)
    40657 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
    40659 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار
    40662 مهندسی تکنولوژی جوشکاری
    40665 مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه
    40734 مهندسی تکنولوژی متالوژی-ذوب فلزات
    41013 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
    60118 مرمت و احیای بناهای تاریخی
    60206 معماری
    70402 مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ارشد

  معماری
  طراحی شهری
  مهندسی عمران-ژئوتکنیک
  مهندسی عمران-سازه
  مهندسی برق-سیستمهای قدرت
  مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
  مهندسی برق-مخابرات سیستم
  مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی

دکتری

  مهندسی برق الکترونیک