سلف 


 
 
 سلف دانشگاه  در راستای اهداف آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر ، و  
 زیر نظر 
 معاونت آموزشی  و دانشجویی دانشگاه فعالیت می نماید.  سلف دانشگاه از سه  
 سلف ، خواران، براداران و کارکنان اساتید دانشگاه تشکیل شده است.


 

 
 معرفی مسئول سلف


 http://www.iauazar.ac.ir/image/self.jpg 
 مسئول 
 سلف:  داود 
 عبدالمحمدی


 
  

 
 

شمایی از  سلف دانشگاه