مشخصات فردي:

نام

نام خانوادگي

مرتبه علمي

شماره تماس

پست الکترونيکي

محمدرضا

ملک ­پور

استاديار

04134237374

mreza.malekpoor@yahoo.com

 

 

 

                                                                                     سوابق تحصيلي:

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاريخ اخذ مدرک

کارشناسي

عمران - عمران

دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

تبريز

ايران

1382

کارشناسي ارشد

عمران – خاک و پي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

کرمان

ايران

1386

دکتري تخصصي

عمران – خاک و پي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

کرمان

ايران

1393

 

 

 

پست هاي اداري و سازماني :

1. عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد آذرشهر و سابقه تدريس در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد

2. معاون آموزشي، دانشجويي و فرهنگي واحد آذرشهر

3. رئيس اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد آذرشهر

4. رئيس شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آذرشهر

5. رئيس شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آذرشهر

6. عضو کمسيون موارد خاص، شوراي ارزيابي عملکرد دانشگاه، شوراي برنامه ريزي امور اقتصادي دانشگاه و کمسيون معاملات دانشگاه آزاد اسلامي واحد آذرشهر

7. سابقه تدريس در دانشگاه شهيد باهنر کرمان در مقطع کارشناسي

 

 

مقالات چاپ شده در ژورنال­هاي معتبر ISI و مجلات علمي پژوهشي

1. Malekpoor, M.R., and Toufigh, M.M. (2010). “Laboratory study of soft soil improvement using lime mortar-(well graded) soil columns.”Geotechnical Testing Journal, ASTM, Vol. 33, No. 3, pp. 1-11 (ISI).

2. Malekpoor, M.R., and Poorebrahim, Gh.R. (2014). “Behavior of compacted lime-soil columns.” International Journal of Engineering, Vol. 27, No. 2, pp. 315-324.

3. Malekpoor, M.R., and Poorebrahim, Gh.R. “Behavior of Compacted Lime – (Well-graded) Soil Columns: Large Scale Tests and Numerical Modeling” KSCE Journal of Civil Engineering, DOI 10.1007/s12205-013-1341-6 , (ISI).

           4. Malekpoor, M.R., and Poorebrahim, Gh.R. (2014) “Comparative study on the behavior of lime mortar- (well graded) soil columns and other types of stone columns” Geomechanics and Engineering, An International Journal, Vol. 7, No. 3, pp. 133-148 (ISI).

              5. ملک پور، م. ر. و پورابراهيم، غ. ر، مدلسازي آزمايشگاهي و عددي اصلاح خاک­هاي ريزدانه نرم با استفاده از ستون­هاي سنگي، مجله علمي پژوهشي عمران مدرس، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1393. 

              6. ملک پور، م. ر. و  پورابراهيم، غ. ر، بهسازي پي هاي ستون هاي آجري ميدان گنجعلي خان کرمان با استفاده از روش محصور کردن، مجله علمي ترويجي کارشناس دادگستري، سال 26، شماره 78، مرداد و تابستان 1388.

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس ­هاي بين­ المللي و ملي

 

1. Malekpoor, M. R., Toufigh, M. M., Ghotbi, A. R., and Avaei, A. Laboratory and neural network system investigation of soft soil improvement by lime mortar stone column, International Conference on Geotechnical and highway Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008.

2. Malekpoor, M. R., Bagheripour, M. H., Ahangar, A. R., and Toufigh, M. M., Laboratory study of fine grained soil improvement using lime mortar column, International Symposium on Geotechnical Engineering, Bangkok, Thailand, 2009.

 

3. ملک­ پور، م. ر. و توفيق، م. م، بررسي و مقايسه روابط تجربي بين آزمايش نسبت باربري کاليفرنيا و آزمايش نفوذ استاندارد، اولين کنگره بين المللي عمران و ارتقاء . کيفيت، گرگان، ايران، 1385

4. ملک ­پور، م. ر. و توفيق، م. م، تعيين درصد بهينه آهک و رس در ستون­هاي سنگي از نوع شفته آهکي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، چهارمين کنگره ملي مهندس . عمران، دانشگاه تهران، تهران، ايران، 1378

5. ملک­ پور، م. ر. و توفيق، م. م، تعيين ظرفيت باربري مجاز خاك با استفاده از نتايج آزمايش نسبت باربري کاليفرنيا، هشتمين کنگره بين­المللي مهندس عمران، دانشگاه . شيراز، شيراز، ايران، 1388

6. ملک­ پور، م. ر.، پورابراهيم، غ. ر، و غضنفري­پور، ح.، بررسي علل تخريب بتن بدنه کانال آب تيگران ماهان، سومين کنفرانس ملي تجربه­هاي ساخت تاسيسات آبي و .شبکه­هاي آبياري و زهکشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران، 1388

7. ملک ­پور، م. ر.، پورابراهيم، غ. ر، و کمالي، غ. ر.، بررسي مشکل زه آب زيرزميني شهرك صنعتي شماره (2)  کرمان و راهکار پيشنهادي، نخستين کنفرانس ملي پژوهش­هاي کاربردي منابع آب ايران، کرمانشاه، ايران، 1389.

8. ملک­ پور،  م. ر.،  خداجو،  ظ.،  مرادي، ا.، و ارزيابي احتمالاتي خطر لرزه اي شهرستان بانه، دومين همايش بين المللي صنعت سيمان و بتن و شهرسازي  و توسعه پايدار، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران، 1394.

9. ملک­ پور، م. ر.،  خداجو،  ظ.،  سليمي، م. ر.، بررسي و مقايسه نتايج سناريوهاي مختلف تحليل خطر لرزه اي( مطالعه موردي: شهرستان بانه)، سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ايران، 1394.

10. ملک­ پور، م. ر.،  کريمي، ر.، بررسي اثر فراسنج هاي فيزيکي مکانيکي خاک بر روي ميزان نشست سازه هاي سطحي ناشي از حفاري تونل هاي تک قلو و دو قلو در خط (2) مترو تبريز، همايش هاي بين المللي در افق هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي، انجمن  افق نوين علم فناوري، تهران، ايران، 1395.

11. ملک­ پور، م. ر.،  کريمي، ر.، مطالعه عددي تاثير تونل هاي تک قلو و دو قلو بر روي ميزان نشست سازه هاي سطحي، همايش هاي بين المللي در افق هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي، انجمن  افق نوين علم فناوري، تهران، ايران، 1395.

12. ملک ­پور، م. ر.،  محمدي، ح.، بررسي نيل ها در سيستم پايدارسازي گودبرداري به روش ميخکوبي در گوشه محدب با مطالعه موردي پروژه ميار ميار شهر تبريز، کنگره بين المللي تحولات نوين پايداري در معماري، شهرسازي، عمران و مهندسي ساختمان، دانشگاه استانبول تکنيک، استانبول، ترکيه، 2016.

13. ملک ­پور، م. ر.،  فتح اله پور، ا.، بررسي علل تخريب و فرسايش لايه هاي روسازي آسفالتي- مطالعه موردي: بزرگراه پاسداران، اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران، 1395.

14. ملک­ پور، م. ر.،  محمدي، ا.، بررسي اثر مقياس بر روي رفتار مقاومتي ستون هاي سنگي صلب با استفاده از آناليز ابعادي و تئوري باکينگهام، چهارمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ايران، 1395.

15. ملک ­پور، م. ر.،  محمدي، ا.، بررسي اثر مقياس بر روي رفتار مقاومتي ستون هاي سنگي صلب ، چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، دبيرخانه دائمي کنفرانس، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران، 1395.

 

سوابق طرح هاي تحقيقاتي:

1. مجري طرح پژوهشي " مطالعه و بررسي رفتار سازه هاي مقاوم در برابر سرجنگي ها با لايه هاي واکنشي" ( تحت نظر: سازمان صنايع دفاعي ساصد)

2. مجري طرح پژوهشي " بررسي اصول پدافند غيرعامل در سازه هاي زيرزميني مطالعه موردي: خط (2) مترو تبريز" ( تحت نظر سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي)

3. همکاري در طرح تحقيقاتي "بررسي مشکل  زه آب  زيرزميني  شهرك  صنعتي  شماره (2)  کرمان  و  ارائه راهکار پيشنهادي" ( کارفرما: شرکت شهرک هاي صنعتي کرمان)

4. همکاري در طرح تحقيقاتي "بررسي  علل  تخريب  بتن  بدنه  کانال  آب  تيگران  ماهان" ( کارفرما: شرکت آب و خاک ايران)

5. همکاري در پروژه تحقيقاتي "تامين آب غيرشرب خانگي از ذخيره آب زيرسطي" ( کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان کرمان)

 

 

سوابق پژوهشي و توانايي­ها:

1. عضو بنياد ملي نخبگان و انجام طرح تحقيقاتي (جايگزين سربازي) تحت نظر سازمان صنايع دفاعي

2. استاد راهنما و استاد مشاور پاياننامه هاي کارشناسي ارشد

3. داور مجلات معتبر ISI و مجلات علمي - پژوهشي

4. آشنايي کامل با نرم­افزارهاي تخصصي:

Plaxis, LS Dyna, MPile, MFoundation, Allpile, Safe, SAP, Etabs, AutoCAD, Matlab, and …

5. تسلط خيلي خوب به­ زبان انگليسي.

6. آشنايي کامل با نحوه انجام آزمون ­هاي آزمايشگاهي و صحرايي مکانيک خاک.

7. آشنايي کامل و داراي صلاحيت دوره ­هاي چهارگانه کنترل و بازرسي جوش.

8. آشنايي با انجام روش ­هاي ژئوفيزيکي.

 

 

سوابق اجرايي:

1. رئيس هيئت مديره شرکت مهندسين مشاور باغشهر بوم

2. عضو هيئت مديره مهندسين مشاور شرکت بين المللي فراگامان ملل و شرکت هاي زمين کاوان مشيز و ژئوتکنيک جنوب

3. مدير پروژه مطالعات ژئوتکنيکي و لرزه­اي نيروگاه سيکلي- ترکيبي بوتيا کرمان ( کارفرما: شرکت چيني:  Hebei Electric Power Design & Research Institute )

4. مدير پروژه مطالعات تحليل ريسک لرزه خيزي پروژه نيروگاه سيکلي- ترکيبي بوتيا کرمان ( کارفرما: شرکت ايتاليايي: ASP )

5. سرپرست آزمايشگاه کنترل کيفي مستقر در کارخانه فولاد سيرجان ايرانيان ( کارفرما: شرکت تام ايران خودرو)

6. سرپرست آزمايشگاه کنترل کيفي مستقر در کارخانه فولاد غدير ( کارفرما: شرکت تام ايران خودرو)

7. سرپرست آزمايشگاه کنترل کيفي مستقر در سايت پروژه ساخت مخازن 15 و 20 هزار مترمکعبي( کارفرما: شرکت گرانش گستر)

8. سرپرست آزمايشگاه کنترل کيفي مستقر در سايت کارخانه ساخت بنتونيت و گلوله هاي فولادي( کارفرما: شرکت تامين آتيه ميدکو تهران)

9. مدير پروژه مطالعات ژئوتکنيک کارخانه کک­سازي راور ( کارفرما: شرکت معدن کاو تهران)

10. مدير پروژه مطالعات زه­کشي و بسترسازي برج هفده طبقه مجتمع سپهر کرمان ( کارفرما: شرکت سپهر بانک صادرات شيراز)

11. مدير پروژه انجام خدمات مشاوره­اي طرح بهسازي و مقاوم سازي ساختگاه پست 20/132 کيلوولت کرمان3( کارفرما: اداره برق منطقه اي کرمان)

12. مدير پروژه انجام خدمات مشاوره­اي طرح بهسازي ساختگاه پست 230 کيلوولت منطقه اختيارآباد کرمان( کارفرما: اداره برق منطقه اي کرمان)

13. مدير پروژه طراحي پل و سيل بند پست برق حاجي آباد بندرعباس ( کارفرما: اداره برق منطقه اي هرمزگان)

14. مدير پروژه انجام خدمات مشاوره­اي طرح سيستم زهکشي استخر دانشکده شهيد چمران کرمان ( کارفرما: دانشگاه شهيد چمران کرمان)

15. مشاور پروژه بررسي پايداري تپه  واقع در بستر ساختمان آتش­نشاني مجتمع مس سرچشمه ( کارفرما: شرکت ملي صنايع مس ايران)

16. مدير پروژه انجام خدمات مشاوره­اي عمليات کشف مسير قنات محدوده سايت دانشگاه پيام نور کرمان ( کارفرما: دانشگاه پيام نور کرمان)

17. مدير پروژه انجام خدمات مشاوره­اي طرح سيستم زه­کشي و بسترسازي فونداسيون بيمارستان 579 نزاجا کرمان ( کارفرما: مديريت مهندسي نزاجا جنوب شرق ايران)

18. مدير پروژه انجام تحليل روانگرايي زمين محل احداث ساختمان خاتم الانبياء سپاه واقع در بندرعباس ( کارفرما: دفتر مهندسي جنوب شرق ندسا)

19. طراح، مهندس ناظر و مهندس مجري بيش از 20 پروژه ساختماني