درباره معاونت آموزشی و دانشجویی  

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر این افتخار را دارد که با فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد علمی و پرورش استعدادهایی که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نموده انددر ترسیم آینده روشن ایران اسلامی سهیم باشد.این معاونت با تلاش امور دانشجویی، اداره امور خوابگاهها، اداره تربیت بدنی، دفتر راهنمایی و مشاوره دانشجویان ، اداره فارغ التحصیلان و قسمت سلف سرویس گامهای تأثیرگذاری را در انجام مأموریت سازمانی دانشگاه بویژه در سالهای اخیر برداشته است. نظرات، پیشنهادها، انتقادات و دلگرمی های تک تک مخاطبین، مقدمۀ پویایی و ارتقاء همه جانبه و پایدار در ارائه بهتر خدمات خواهد بود.

این معاونت از سال 84 در واحد آذرشهر با انتصاب یک معاون در رأس آن تشکیل و با تحت پوشش قرار دادن بخش های مربوط و جداسازی آنها از دیگر معاونت ها در جهت رشد فکری و فرهنگی دانشجویان بنا نهاده شد. در زمان تأسیس این معاونت همه قسمت های معاونت دانشجویی تحت پوشش معاونت های دیگر قرار داشت که به تدریج با تلاش معاونت مربوط و حمایت روسای دانشگاه جدا و به این معاونت ملحق گردیدند. دفتر فارغ التحصیلان و بخش کمیته انضباطی دانشجویان تحت پوشش معاونت آموزشی، سلف سرویس زیر نظر معاونت اداری مالی که به تدریج از دیگر معاونت ها جدا و معاونت دانشجویی استقلال پیدا کرد. از جمله وظایف معاون آموزشی و دانشجویی  می توان به موارد زیر اشاره نمود:

· نظارت برتمامی امور مربوط به دانشجویان در زمینه های تحصیلی ،مالی و فردی یا خانوادگی به منظور شناخت وسیع شرایط آنها و حمایت و هدایت دانشجویان.

· بررسی و مطالعه مشخصات و شرایط فردی و اجتماعی دانشجویان به منظور شناخت همه جانبه و مشکلات آنها اعم از تحصیلی ،اجتماعی و رفاهی و کوشش در دستیابی به راه حل های مناسب و مبتنی بر امکانات و مقررات.

· جلب همکاری مقامات دانشگاه اعم از آموزشی و غیر آموزشی به راه حل های مناسب و مبتنی بر امکانات و مقررات.

· بهره گیری ازمساعدتهای عمومی و اختصاصی درجهت برطرف کردن مشکلات دانشجویان. · حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه درامور دانشجویان از طریق اعمال نظارت مستقیم.

· بررسی و تایید پیشنهادهای مربوط به خدمات دانشجویی در واحدها و مراکز تحت سرپرستی و انطباق آنها با امکانات واحد و ضوابط و مقررات جاری.

· شرکت در کمیته های انضباطی در موردمسائل انضباطی دانشجویان.

از ابتدای تأسیس معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر مسئولیت این حوزه برعهده آقای  مهندس معتمدنیا، آقای مهندس احمدزاده و هم اکنون بر عهده آقای مهندس محمد علی توکلی می باشد. ع