معرفی رئیس دانشگاه

 

http://www.iauazar.ac.ir/image/1.jpg

 

مشخصات فردی :

نام

نامخانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

علی

کارگری رضاپور

ایرانی

1357

*

 

متأهل

استادیار

10

 

 

تلفن

email

fax

منزل

محلکار

 

 

33317974

 

a.rezapour@gmail.com

rezapour@iaut.ac.ir

 

 

سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخاخذمدرک

دکتری حرفه­ای

دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

تبریز

ایران

1381

دکتری تخصصی

بیوشیمی و خون شناسی بالینی (کلینیکال پاتولوژی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تهران

ایران

1386

 

 

عنوان پایان نامه فوق لیسانس :مروری بر فیزیولوژی هوموستاز و ناهنجاریهای آن در دام کوچک

عنوان رساله دکتری : تأثیر بتاهیدروکسی بوتیرات و استروژن بر فرایند فاگوسیتوز نوتروفیلهای گاو بصورت in vitro

 

پستهای اداری وسازمانی :

ردیف

پست سازمانی

نام موسسه یا دانشگاه

تاریخ

 

شروع

خاتمه

 

مدیر گروه علوم دامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1384

1386

 

رئیس دانشکده کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1/4/1386

10/8/1391

 

عضو شورای فرهنگی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1389

1391

 

عضو شورای آموزشی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1386

1391

 

عضو شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

15/12/1390

10/8/1391

 

عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1389

1391

 

عضو شورای نظارت بر نشریات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1389

1390

 

عضو کمیته بهبود فرایندها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

خرداد 90

شهریور 91

 

مشاور رئیس منطقه 13

منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی

دیماه 1391

فروردین93

 

مسئول نظارت و ارزیابی آموزشی منطقه 13

ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان

دیماه 1391

تاکنون

 

عضو کمیته آموزشی منطقه 13

ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان

19/9/91

تاکنون

 

عضو کمیته رسیدگی به تخلفات انتظامی اساتید واحدها و مراکز منطقه 13

ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان

92

93

 

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

1/10/91

1/10/95

 

عضو کمیته نقل و انتقالات اعضای هیئت علمی واحدها و مراکز منطقه 13

منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی

29/5/92

29/5/93

 

عضو شورای تدوین و بازنگری دروس گروه علوم دامی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

13/3/92

تاکنون

 

معاون آموزشی واحد مرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

11/3/92

12/3/93

 

رئیس کمیته ترفیعات واحد مرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

26/3/92

12/3/93

 

عضو کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان آذربایجان شرقی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی

26/10/92

تاکنون

 

عضو و دبیر شورای نظارت بر واحدها و مراکز استان

ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان

14/3/93

23/3/94

 

مدیر کل کارگروه­های ستاد هماهنگی استان

ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان

93

94

 

دبیر کمیته جایابی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان

مرداد 94

تاکنون

 

عضو شورای گسترش رشته دانشگاه آزاد اسلامی استان

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان

مرداد 94

تاکنون

 

مدیر برنامه ریزی آموزشی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1/11/94

25/3/95

 

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

25/3/95

تاکنون

 

کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی و داخلی:

ردیف

عنوان

نامنشریه

کشور

صفحات

شماره

رتبه نشریه

تاریخ چاپ (ماه-سال)

اسامی همکاران

 

بررسي اثر اسيد وزبر برخی شاخصهای سيستماي منيذاتي گوسفندان نژاد قزل

علومدامپزشکیایران

 

 

 

 

 

 

 

بررسی اثرات موننسين بر پارامترهای سرمی گوسفندان نژاد قزل

علوم تخصصی دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

بررسي اثر بتاهيدروکسیبوتيرات واسترادیول بر فاگوسيت و زنوتروفيل گوسفند in vitro

علوم تخصصی دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

اثر محدودی تغذایی برغلظ تسرمیگلوکز،تری­آسيل گليسرول،بتاهيدروکسی بوتيرات،اسيدهای چرب غيراستریفيهواو رهدرميشهایآبستن

علوم تشخيصی دامپزشكي

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه مقایسه­ای اثرآنتی­بيوتيکهای پنی­سيلينجی،اکسیتتراسایکلين وانروفلوکساسين برفعاليت نوتروفيل خون محيطی گوسفند (in vitro)

علوم تشخيصی دامپزشكي

 

 

 

 

 

 

 

Effects of restricted nutrition on biochemical parameters of liver function in pregnant Ghezel ewes

Scientific Research and Essays  6(32):6695-6700

 

 

 

 

 

 

 

Effect of tomato supplementation on the level of serum lipids and lipoproteins in rats fed with high cholesterol

Advances in Environmental Biology

 

 

 

 

 

 

 

Effect of Apple (Malusdomestica) Supplementation on Serum Lipids and Lipoproteins Level in Cholestrol-Fed Male Rat

Middle-East Journal of Scientific Research

 

 

 

 

 

 

 

Effect of persimmon sap nutrition on sugars of honey in colony of Apismellifera

Middle-East Journal of Scientific Research

 

 

 

 

 

 

 

 The effect of combined carnitine and dill extract complementation on serum lipids of male fat rats

International journal of Agronomy and Plant Production

 

 

 

 

 

 

 

Effect of ginger powder rhizome on humoral immunity of broiler chickens

European Journal of Experimental Biology

 

 

 

 

 

 

 

 The effects of several antibiotics on neutrophil phagocytosis in the peripheral blood of sheep (in vivo)

Comparative Clinical Pathology

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح - پروژه های پژوهشی :

عنوان

موسسه حمایت کننده

بررسي تغييرات خوني وآنزيمي درخون جوجه­هاي يكروزه متعاقب استفاده از واکسن برون شيت H120

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

بررسي برخي تغييرات سر ميوخوني گوسفندان نژاد قزل،پس ازاستفاده ازمون نسين در جيره غذايي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اثربتاهيدروکسيبوتيرات،استروژنوپروژسترونبرفاگوسيتوزوبقاینوتروفيلگوسفند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ارتباط بتاهيدروکسیبوتيرات )شاخص مسموميت آبستنی) باشاخصهای استرس اکسيدات يودر ميش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

تأثير برخی آنتیبيوتيکها یرای جبر فعاليت نوتروفيل گوسفند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

موضوعات موردعلاقه برای تحقیق وپژوهش :

مداخلات تغذیه­ایدر تعدیلدیابت

ارتباط فتالات بادیابت

 

 

تاریخ بروزرسانی:25/1/95

دانشکده: کشاورزی

گروه: علوم دامی